Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake diensten van Acupunctuurpraktijk Zhang, hierna te noemen “Behandelaar”.
2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder i) Opdrachtnemer: Behandelaar, ii) Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst goederen of diensten afneemt van de Behandelaar.
3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien tussen alle
betrokken partijen een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst is bereikt.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of zich een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘in de geest’ van deze bepalingen.
6. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Behandelaar en de Opdrachtgever zullen als dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
7. Indien Behandelaar niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Behandelaar in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst
1. Hieronder wordt verstaan dat Opdrachtgever een mondelinge dan wel schriftelijke afspraak heeft
gemaakt met Behandelaar tot een enkele dan wel volledige behandeling (geheel aan behandelingen die worden verricht door Behandelaar).
2. Behandelaar is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten indien de opdrachtgever op haar verzoek geen zekerheid stelt voor betalings- en overige verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtgever reeds door Behandelaar verrichtte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden.

Artikel 3. Prijzen
1. De Opdrachtgever wordt geacht de door Behandelaar gehanteerde tarieven te kennen en daarmee akkoord te zijn. De door Behandelaar opgegeven tarieven zijn exclusief BTW omdat de behandelingen zijn vrijgesteld van BTW.
2. Betaling dient te geschieden direct na behandeling middels pin of contant, tenzij door beide partijen overeen gekomen binnen 10 dagen na factuurdatum, onder vermelding van het factuurnummer over te maken.
3. Behandelaar is gerechtigd na totstandkoming van de overeenkomst optredende wijzigingen in de kostprijs van de door Behandelaar verschuldigde prestatie(s), ten gevolge van verhoogde arbeids- en materiaalkosten, sociale lasten, heffingen van overheidswege, valutakoersen en verdere hier niet genoemde onvoorziene omstandigheden aan Opdrachtgever door te berekenen, voor zover dit redelijk kan worden geacht.
4. Iedere afspraak, waarbij al dan niet een behandeling heeft plaatsgevonden of die niet minimaal 24 uur van te voren is afgezegd, wordt in rekening gebracht.
5. Klachten betreffende de facturen en factuurprijzen dienen schriftelijk te worden ingediend via info@acupuntuur-zhang.nl en dienen binnen acht dagen na factuurdatum te zijn ontvangen door Behandelaar, bij gebreke waarvan klachten ter zake niet meer worden aanvaard en de opdrachtgever geacht wordt met de inhoud van de factuur te hebben ingestemd. De verplichting tot betaling wordt niet opgeschort door het indienen van een klacht.
6. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat voorafgaande ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per 4 weken, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
7. Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 4. Aansprakelijkheid
1. Behandelaar zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der
wetenschap.
2. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Behandelaar aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Behandelaar worden verstrekt. Behandelaar is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Behandelaar is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3. Behandelaar is niet aansprakelijk voor eventuele onverwachte bijwerkingen van de behandeling waarvan alvorens de behandeling te starten niet afdoende reden was om aan te nemen dat deze bijwerkingen zouden kunnen optreden. Behandelaar is tevens niet aansprakelijk voor het uitblijven van het beoogde effect tijdens of na een behandeling.
5. Indien Behandelaar aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van de Behandelaar beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de individuele behandeling. De aansprakelijkheid van Behandelaar is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
6. Behandelaar is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkig prestatie van Behandelaar aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Behandelaar toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Behandelaar is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gemiste inkomsten, gederfde winst, gemiste besparingen, emotionele schade en schade door bedrijfsstagnatie.
7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Behandelaar.

Artikel 5. Toepasselijk recht, geschillen en wijziging voorwaarden
1. Op deze Algemene Voorwaarden alsmede alle zaken waarop deze voorwaarden van kracht zijn is het Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten, en een geschil – indien relevant – eerst voor zullen leggen aan het Tuchtcollege Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg.
3. De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Behandelaar is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Behandelaar het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
4.De toepassing van de laatste versie zoals bekend bij het starten van de behandelovereenkomst is geldend voor de hele duur van de behandeling.

Versie Juni 2019